česky - english - по-русски - française - deutsch
AutoasistvseOvinu.czAutoelektrikaE-motorsportVACHTA.CZ
<< Zpět na archív

Praha- Chrám sv. Mikuláše

(31.7. 2008)
Chrám byl spolu s profesním domem postaven jezuitským řádem v období mezi lety 1673 až 1775. Profesní dům byl dokončen v roce 1690, v té době byly postaveny základy pro průčelí chrámu. Stavbu vedl italský architekt Domenico Orsi.
Pokračováním stavby chrámu byl pověřen v roce 1704 Kryštov Dienzenhofer, který přišel do Čech, kde se trvale usadil. Do roku 1711 vystavěl hlavní loď chrámu a postranní kaple. Po roce 1711 byla stavba z finančních důvodů přerušena a teprve od roku 1737 pokračoval ve stavbě Kryštofův syn Kilián Ignác Dienzenhofer, který podle otcových plánů dostavěl třetí pole lodi a podle vlastních návrhů postavil spolu se svým zetěm presbyterium s kaplí a zvonicí.
Loď chrámu je postavena nad půdorysem tří pronikajících se příčných oválů. Převýšená centrála nad půdorysem čtyřlístku je završena mohutnou, 70m vysokou kopulí. Štíhlá zvonice, která byla dostavěna v roce 1755, tvoří spolu se zelenou střechou kopule velkolepou dominantu Malé Strany.
Náročná výzdoba chrámu, již ovlivněna duchem pozdního baroka, probíhala po dobu deseti let, do roku 1755. Klenba lodi je pokryta obrovskou freskou, představující apotheosu sv.Mikuláše. Autorem je vídeňský malíř Jan Lukáš Kracker. Dokonalé je napojení fresky na architekturu pomocí ilusivních architektonických prvků. Je takřka nerozeznatelné, kde končí skutečná architektura, a kde začíná malba.
Pilíře, římsy a další architektonické články jsou obloženy umělým mramorem, typickým doplňkem barokní architektury. Z umělého mramoru je i rokoková kazatelna, zdobená plastikami Petra a Richarda Práchnerů. Ve výkroji lodi jsou čtyři sochy v nadživotní velikosti, které jsou dílem Františka I. Platzera. Sochy představují perského krále Kýrose, prvního křesťanského císaře Konstantina, dále císaře Theodosia II. a čtvrtá představuje neznámého jezuitského mučedníka s atributy mučednické ratolesti a vězeňské koule. Sochy jsou dřevěné, pokryté leštěnou křídou. Řečnická kazatelna i stříška jsou zdobeny plastikami-třemi křesťanskými ctnostmi: ,,Vírou, Nadějí a Láskou". Mezi nimi jsou drobné plastiky představující výjevy ze života Jana Křtitele.
Kopule je zdobena freskou jezuitského malíře F. X. Palka. Představuje oslavu Nejsvětější Trojice. Mezi okny tamburu je rozmístěno Osmero Blahoslavenství. Na římsách jsou čtyři tzv. kardinálské ctosti: Spravedlnost, Umírněnost, Statečnost a Obezřetnost. Na soklech sloupů stojí čtyři východní církevní učitelé. Všechny sochy jsou rovněž ze dřeva, povrch z leštěné křídy. Autorem soch je F. I. Platzer a jeho dílna.
Hlavní sloupový oltář má po stranách sochy dvou nejdůležitějších členů jezuitského řádu: sv.Ignáce z Loyloy a po pravici jeho žáka Františka Xaverského. Ve středu nad oltářem je mohutná měděná socha sv.Mikuláše, bohatě pokrytá zlatem. Socha je ještě zdůrazněna soustavou zrcadel za hlavním oltářem.
Levý postranní oltář presbyteria je zasvěcen Panně Marii. Ve skleněné skříňce je kopie gotické sošky Panny Marie Foyenské, která vznikla před rokem 1629. Obraz Navštívení Panny Marie je dílem J. K. Krackera. Ostatní sochy pocházejí opět z Platzerovy dílny.
Na zvlněné barokní kruchtě jsou varhany, které mají 2.500 píšťal a 44 rejstříků. Při návštěvě v Praze na ně hrál W. A. Mozart. Proto také tři dny po jeho smrti bylo v tomto chrámu slouženo requiem k uctění jeho památky.
Kaple sv.Barbory- při odchodu z chrámu poslední kaple vpravo přináší jakési zklidnění po procházce galerií vrcholně barokního umění. Je to jednoduchý prostor, vystavěný nad podélně orientovaným oválem. Klenba je zdobena vrcholně barokní ilusivní freskou, zobrazující sv.Barboru jako patronku šťastné smrti. Kolem ní se odehrávají scény z posledního soudu. Kaple je příkladem pro baroko velmi typického motivu - pomíjivosti pozemského života. Na hlavním oltáři kaple je obraz od raně barokního českého malíře Karla Škréty, vytvořený v padesátých letech 17. století.
                                                                          FaceBook FaceBookGoogle GoogleJagg JaggLinkuj Linkuj
Provozovatel portálu: Jiří Vachta jiri@vachta.cz; mob: +420 739 229 447